Bošácka slivovica 9

Služby

 • Preprava kvasu
 • Profesionálne zaobchádzanie s kvasom
 • Zapožičanie nádob na kvas alebo destilát
 • Možnosť poskytnutia palivového dreva za poplatok
 • Plnenie pestovateľsky vyrobeného destilátu do fliaš alebo Vami dovezených nádob
 • Etiketovanie Vášho u nás pestovateľsky vyrobeného destilátu
 • Predaj ovocia
 • Šrotovanie ovocia
 • Odkôstkovanie

Prevádzkový poriadok

 • Prevádzkovateľ vydá vyrobený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej ceny
 • Pestovateľ je povinný odobrať si nádoby od kvasu ihneď po vypálení
 • Reklamácia pestovateľa sa realizuje výhradne v priestoroch Pálenice. Po prevzatí ovocného destilátu, zaplatení, opustení pálenice sa reklamácie neprijímajú
 • Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať nevhodný kvas na výrobu destilátu
 • Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto, ako určené
 • Vo vnútorných priestoroch pálenice je zakázané fajčiť
 • Pri porušení prevádzkového poriadku pálenice alebo porušení pokynov zodpovedného pracovníka , má prevádzkovateľ právo tieto osoby vykázať z priestorov pálenice
 • Od zákazníka , ktorý sa prihlási a zruší termín , sa bude v budúcnosti pri ďalšom prihlasovaní vyžadovať záloha, nakoľko úmyselne blokuje termín pre ostatných zákazníkov
 • Nádoby od kvasu, ktoré si zákazník neprevezme do 60 dní od vypálenia prepadajú v prospech firmy L. Z. Bošáca s.r .o. , a zákazníkovi budú doúčtované s tým vzniknuté manipulačné poplatky